Makkelijk en snel bestellen?

Klik hier om naar onze nieuwe webshop te gaan. 

GSM-R voor RailRoad

 

17.09.2004: Het GSM-R netwerk vrijgegeven voor gebruik

GSM-R wat is dat? De GSM-R naam is de naam van het europese spoorweg netwerk. GSM-R staat voor GSM voor Railways. GSM-R is dus speciaal ontworpen voor "trein spoor" toepassingen, zoals communicatie tussen machinist en railverkeersleiding, treinpersoneel onderling, rangeerders, onderhoudsploegen langs het spoor, etc. Spectrum monitor voor het opsporen van GSM-R storing

Recentelijk is het gehele GSM-R systeem -netwerk randapparatuur - beoordeeld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Rail, op basis van een integrale safety case die door ProRail en NSR is opgesteld. Op 17 augustus 2004 heeft IVW-DR het GSM-R systeem formeel vrijgegeven voor gebruik voor aan spoorwegveiligheid gerelateerde communicatie.

Met de hier rechts afgebeelde spectrum monitor van AOR kunnen zeer goed stoor bronnen van GSM-R signalen in kaart worden gebracht, voor meer info zie deze pagina: Spectrum Monitor

Dit houdt tevens in dat vanaf deze datum het is toegestaan dat vervoerders de bestaande Telerail treinradio' s vervangen door gecertificeerde GSM-R treinradio. NS Reizigers is als eerste vervoerder gestart met de ombouw van haar treinradio's. Sinds begin september rijden er derhalve "GSM-R" treinen en Telerail treinen door Nederland.

Hiermee is dus een start gemaakt met de migratie van het huidige Telerail naar het GSM-R netwerk.

Zoals het er nu naar uit ziet blijft het Telerail netwerk tot medio 2006 naast het GSM-R operationeel. Gedurende de komende twee jaar hebben de vervoerders in Nederland dus de tijd om de treinradio om te bouwen.

De GSM for Railways (GSM-R) is een internationale standaard voor het pan-Europese digitale radionetwerk.  Deze standaard beantwoordt aan de specificaties van het project EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced NEtwork) die zijn uitgegeven door het UIC (Internationale Spoorwegunie), genormaliseerd door het ETSI (European Telecommunication Standard Institute) en gevalideerd door het consortium MORANE (MObile Radio for railway Networks in Europe). De normalisering van de digitale radio voor de Europese spoorwegen heeft als doel de spoornetten interoperabel te maken, overeenkomstig de Europese richtlijnen 96/48/CE en 2001/16/CE.

Net als 32 andere Europese spoornetten heeft de NMBS het akkoordprotocol EIRENE van 19 juni 1997 ondertekend en zich ertoe verbonden een digitaal radionetwerk te ontwikkelen. Ze beantwoordt aldus aan de behoeften inzake mobiele verbindingen op vlakken zoals toezicht op en veiligheid van het treinverkeer alsook de veiligheid van het personeel van de treindiensten of personeel dat belast is met infrastructuurwerken.

GSM-R biedt geavanceerde veiligheidsfuncties voor de mobiele verbindingen zowel voor binnenlands verkeer als voor internationaal verkeer. Het vervangt het merendeel van de actuele analoge radionetwerken, meer bepaald het lijnradiosysteem dat de treinbestuurders in verbinding stelt met de dispatchers, en die zich momenteel uitstrekken over 63% van de spoorlijnen.

GSM-R zal worden aangewend op het hele spoornet (± 3.000 km), in de stations, de onderhoudswerkplaatsen en bepaalde belangrijke administratieve gebouwen. Het zal het mobiel gedeelte zijn van het telecommunicatienetwerk van de NMBS, waarin het zal moeten worden opgenomen. GSM-R is uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij de NMBS en zal niet worden ingezet voor commerciele dienstverlening.

Het digitale GSM-R-radionetwerk is een permanent en erg betrouwbaar transmissiesysteem met een grote actieradius.

Het zal hoofdzakelijk de spraak- en datadiensten ondersteunen en radio-ondersteuning bieden voor het Europees seinstelsel ERTMS (European Rail Traffic Management System) / ETCS (European Train Control System) en in eerste instantie op de hogesnelheidslijnen. Verder zullen de diensten GPRS (General Packet Radio Service) voor de telematicatoepassingen alsook SMS (Short Message Service) en telefax eveneens beschikbaar zijn op het hele net.

 

  • Het is een uniek en internationaal communicatiesysteem voor spraak, data en seingeving.
  • Het is genormaliseerd door de Europese instellingen en erkend door de spoorwegen.
  • Het biedt een grote beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
  • De functies zijn specifiek voor de behoeften van de spoorwegen.
  • Het maakt de integratie mogelijk van de huidige en toekomstige communicatiediensten.
  • Het heeft een grote flexibiliteit.

 

  • Ondersteuning voor de transmissie van spraak en data.
  • Ondersteuning voor het Europese seinstelsel ERTMS / ETCS niveaus 2 en 3.
  • Systeem ontworpen voor snelheden tot 500 km/h.
  • De diensten GPRS, VMS en SMS zijn beschikbaar.

     
  • Geavanceerde functies :
    • Over radio uitgezonden spraak-oproepdienst die het mogelijk maakt berichten te sturen naar bepaalde groepen gebruikers (bijvoorbeeld van de regelaars naar de treinbestuurders die zich in eenzelfde zone bevinden).
    • Spraak-oproepdienst voor gesloten groep die het mogelijk maakt oproepen te doen tussen gebruikers van eenzelfde groep (bijvoorbeeld, tussen de treinbestuurders die zich in een bepaalde zone bevinden).
    • Verbeterde multiniveau precedentie en voorkeur die prioritaire oproepen mogelijk maakt (bv. noodoproepen) tegenover andere lopende oproepen.
    • De functionele nummering die het mogelijk maakt een persoon te bereiken door de code te vormen die overeenstemt met de functie die hij uitvoert op een bepaald ogenblik, eerder dan zijn abonneenummer.
    • De van de plaats afhankelijke adressering die het mogelijk maakt de treinoproepen automatisch te sturen naar bepaalde functies op de vaste wal die zijn gebaseerd op de positie van de trein (bv. oproep van een trein naar de regelaar die de zone bedient waarin de trein zich bevindt).

 

 
 
Frequentiebanden
Het digitale radionetwerk GSM-R werkt in frequentiebanden die zijn toegekend door de Europese Gemeenschap en die overal in Europa dezelfde zijn.

Het betreft twee keer 4 MHz (876-880 MHz en 921-925 MHz) die 10 MHz onder de GSM-citizensbanden liggen.

 

Mobiele uitrustingen

De mobiele uitrustingen omvatten twee categorieën :

  • De stuurpostradio’s in de stuurposten van de treinen, bestemd voor de bestuurders.
  • De mobiles geven toegang tot alle functies die het digitale radionetwerk biedt.

Er zijn drie types van mobile:

  • voor algemeen gebruik (GPH)
  • voor operationeel gebruik (OPH)
  • voor rangeringen (OPS).


Deze drie soorten draagbare toestellen werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de eisen die zijn opgelegd door de omgeving waarin ze zullen gebruikt worden. De GPH is bestemd voor algemeen gebruik en gelijkt bijgevolg op een normale GSM. De OPH is ontworpen om te weerstaan aan strengere gebruiksvoorwaarden zoals bv. gedurende werken langs de sporen. De OPS ten slotte is geschikt bij treinrangeringen.

Deze mobiele uitrustingen omvatten de citizenbands, de GSM-R banden en de verreikende banden, wat overeenstemt met de banden 876-915 MHz (Uplink) en 921-960 MHz (Downlink). Ze maken het dus voor de NMBS-gebruikers mogelijk, bij een roamingovereenkomst met de openbare GSM-operatoren, eventueel toegang te krijgen tot het openbare GSM-net en dus de continuïteit te waarborgen van het digitale NMBS-radionetwerk buiten de spoorwegzones door de NMBS-bedienden indien nodig altijd bereikbaar te houden.

Nationaal Frequentieregister, versie 13-03-2007  
Ondergrens Bovengrens Toepassing Vergunning-
regime
Vermogen Kanaal-
spatiering
Duty-
cycle
Bezetting
876.1 MHz 880.1 MHz GSM-R Ja   200 kHz   Railinfrabeheer B.V., tot 12/03/2011
921.1 MHz 925.1 MHz GSM-R Ja   200 kHz   Railinfrabeheer B.V., tot 12/03/2011

 

 

 

Bron: Agentschap Telecom  

 

De Europese richtlijn 96/48 en de implementatie ervan in ons Belgisch recht via het koninklijk besluit van 3 april 2000 hebben betrekking op de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidssysteem. De NMBS heeft beslist de GSM-R toe te passen voor al haar spoorlijnen, conventioneel verkeer inbegrepen. Op die manier lopen we vooruit op de toepassing van de richtlijn 2001/16 van het Europees parlement in ons juridisch systeem.

De NMBS zal geen nieuwe mobiele operator worden, hoofdzakelijk om de volgende redenen :

Het kader waarin de frequenties GSM-R mogen gebruikt worden, is strikt bepaald door het BIPT en de NMBS heeft geen licentie voor openbare mobiele telefonie;
Het GSM-R-netwerk zal toepassingen ondersteunen met betrekking tot de spoorwegveiligheid; een publieke toegang zou dit veiligheidsaspect derhalve in gevaar kunnen brengen;
Het GSM-R-bereik beperkt zich tot het NMBS-domein (de stations, de sporen enz.).
Het GSM-R-netwerk zal dus niet commercieel door de NMBS geexploiteerd worden en zal evenmin toegankelijk zijn voor het publiek.

Het GSM-R-netwerk zal onderling op de openbare GSM-netwerken kunnen aangesloten worden, uitsluitend om een grotere veiligheid van het spoorverkeer te waarborgen en om het NMBS-personeel te kunnen contacteren op plaatsen buiten het bereik van de GSM-R.

De NMBS zal rekening houden met de wetgeving inzake GSM/GSM-R en inzake stedenbouwkundige en milieuaspecten.

 

HOME